จังหวัดตรัง

by Little Bear @17 ก.ย. 55 19:05 ( IP : 122...126 )


งานกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

@15 ส.ค. 62 22:23

ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม งานกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
ในวันที่ 26 ส.ค.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โรงยิม 2 โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ผู้ใดประสงค์เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์มายังผู้ประสานงานสภาฯ 093-7104945 (เพียงอัมพร)

เทศบาลตำบลย่านตาขาว

@9 มี.ค. 59 22:27

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลย่านตาขาวและโรงพยาบาลย่านตาข่าวประชุมชั้แจงแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรับผิดชอบ

คืนความสุขคนพิการ

@9 มี.ค. 59 12:55

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลย่านตาขาวและโรงพยาบาลย่านตาข่าวประชุมชั้แจงแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรับผิดชอบ

บันทึกฐานข้อมูลคนพิการ

@3 มี.ค. 59 14:05

เข้าบันทึกข้อมูลไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้รับการกำหนดพื้นที่ในการดูแล

สมาชิกใหม่รายงานตัวครับผม

@15 ก.พ. 59 14:33

ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ

คืนความสุขให้คนพิการ จัดโดยสำนักงาน พมจ.ตรัง

@16 ม.ค. 59 21:39

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานเปิดประชุมคืนความสุขให้กับคนพิการ กลุ่มเปัาหมายประกอบ องค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น ทุกตำบล ในจังหวัดตรัง  โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มีสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังสนับสนุน    วิทยากรจากมูลนิธิชุมชนนาทวี.  ณ ห้องรัษฏา ชั้น5 ศาลากลาง จังหวัดตรัง

คืนความสุขคนพิการจังหวัดตรัง

@14 ม.ค. 59 16:33

จังหวัดตรัง  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบนายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  "คืนความสุขให้กับผู้พิการ" 13 มกราคม 2559 ประชุมชี้แจง 99 อปท.เพื่่อจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลคนพิการ พร้อมใช้โปรแกรม ข้อมูลชุมชน.com เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการทั้งจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อจะนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป
ขอบคุณ มูลนิธิชุมชนสงขลา  สปสช.12 และโรงพยาบาลนาทวี  เป็นอย่างยิ่งค่ะ

เวทีเตรียมงานเก็บข้อมูลคนพิการนาโยงใต้ ตรัง

@11 ส.ค. 58 10:04

กิจกรรมวันนี้ที่ นาโยงใต้ ตรัง ร่วมกันระหว่าง อบต.นาโยงใต้ ภาคประชาชน มูลนิธิชุมชนสงขลา พูดคุยแนวทางในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลคนพิการในพื้นที่นาโยงใต้ จังหวัดตรัง

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง คุณภาพชีวิตคนพิการ

@26 ม.ค. 58 11:27

จังหวัดตรัง โดยภาคีเครือข่าย 184 องค์กร รับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 มติคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนครอบครัวผู้สูงอายุและผู้พิการจังหวัดตรัง

เวทีแลกเปลี่ยนและร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานประเด็นคนพิการ(ตรัง-สงขลา)

@23 ม.ค. 58 15:10

สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานประเด็นคนพิการ ร่วมกันระหว่างพื้นที่จังหวัดตรังและสงขลา มีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานประเด็นคนพิการมาร่วมปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยน กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยใช้คนพิการและพื้นที่เป็นตัวตั้ง  มีเครื่องมือกลางคือระบบข้อมูลคนพิการที่จะใช้ร่วมกัน มิติใหม่การทำงานแบบบูรณาการของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูและและพัฒนาคนพิการทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และสังคม ...

งานพัฒนากลไกบูรณาการระดับพื้นที่จังหวัดตรัง เกิดแล้วในนาม "สภาคนตรัง"

@20 ก.พ. 56 12:52

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  วงกลางของตรัง สรุปบทเรียนการก้าวย่าง พัฒนากลไกกองเลขากลางเพื่อช่วยงาน "สภาคนตรัง" รวมพลคนตรังคิดสร้างสรรค์เพื่อบ้านตัวเอง

บทบาทองค์กรในการดูแลคนพิการ

@6 ส.ค. 55 10:42

เวทีพัฒนาเครือข่ายคนพิการอำเภอนาหม่อม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 จัดที่ อบต.นาหม่อม ได้มีการนำเสนอบทบาทภารกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม ดูแลแะพัฒนาคนพิการ โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • เน้นสวัสดิการทางการแพทย์ 4 ด้าน คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
 • ดูแลคนพิการให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ สวัสดิการทางการแพทย์ (บัตร-สิทธิการรักษา บัตรทอง ท.74)
 • นาหม่อมมี 3 รพ.สต.
 • มี อสม. ในการดูแลสุขภาพ โดย อสม. 1 คน ดูแลกี่หลังคาเรือน
 • มีฐานข้อมูลคนพิการบน JHSIS ที่ต้องดูแลให้มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันตลอดเวลา (การ discharge)
 • ออกบัตรคนพิการ(ประสานกับ พมจ.) ตามการวินิจฉัยของแพทย์
 • ฟื้นฟูสภาพคนพิการ โดยประสานกับ รพ.สต. และ โรงพยาบาล โดยดูแลทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
 • ส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรม
 • ป้องกันโรคคนพิการ โรคระบาด ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • รักษาพยาบาล ให้สิทธิ ท.74
 • ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิจาก อบต. หรือไม่? ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ อบต.

สภาคนพิการ

 • ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ
 • จัดตั้งกองทุนกลางสำหรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา

 • จดทะเบียนคนพิการ

กศน. อำเภอ

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
 • พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
 • ยังมีกิจกรรมกับคนพิการน้อยมาก
 • นาหม่อม ยังไม่มีครู กศน.สำหรับสอนคนพิการ (มีตำแหน่งแต่ยังไม่มีบุคลากร)
 • มี กศน. ตำบล
 • ตามนโยบายจะมีครู กศน.พื้นที่ สอนคนพิการโดยเฉพาะ ลงไปในพื้นที่

อบต.

 • พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
 • สวัสดิภาพทางสังคม
 • สนับสนุนงบประมาณ
 • (กำลัง)ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการ (หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการ?)

อสม.

 • ดูแลคนพิการ

ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคีภาคใต้

@12 มิ.ย. 55 13:54

12 มิถุนายน 2555 - ภาคีตระกูล ส. (สสส. สช. สปสช. สกว. พอช. สพม.) ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาควิชาการ ได้มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคีในภาคใต้ไปสู่การปฎิรูปประเทศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแนวคิดเปิดกรอบการทำงานไร้พรมแดน/ไร้องค์กร แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง มีการบูรณาการข้อมูล mapping งานในหลายมิติ เน้นงานคุณภาพในพื้นที่ กรทบทวน/ประเมินฐานงานในพื้นที่ มีกลุ่มร่วมคิดร่วมคุย ตามธรรมชาติ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกำหนดเป้าหมายร่วม เติมเต็มในส่วนที่ขาด แล้วแยกกันดำเนินการหรือร่วมกันตามความสนใจ

หลังจากคุณชิต ได้กล่าวต้อนรับในฐานะของประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และนายแพทย์ธีรวัฒน์ กร... ได้กล่าวถึงที่มาของการสร้างความร่วมมือ แต่ละภาคีความร่วมมือได้นำเสนอรูปธรรมแนวทาความร่วมมือใน 3 ประเด็นคือ

 1. การพัฒนากลไกเชิงบูรณาการระดับเขต (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)
 2. การพัฒนากลไกเชิงบูรณากรระดับจังหวัด
 3. ประเด็นการทำงานร่วมระดับเขตและจังหวัด

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด

ข้อมูลเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลคนพิการ จังหวัดตรัง