รหัสสินค้า : 299
ชื่อสินค้า : ต้นพันธ์ุเหม้าพูโล
ราคาหน้าร้าน25.00บาท

    ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ XXX-XXX-XXXX

    ต้นพันธ์ุเหม้าพูโล

    คุณสมบัติ / รายละเอียดสินค้า

    ชื่อสินค้า มูลไส้เดือนแท้100% ที่ผ่านมาการทำเกษตรที่ใช้สารเคมีทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งผู้ผลิตและบริโภคการทำเกษตรธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เกษตรธรรมชาติจะต้องอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติเช่นการทำปุ๋ยหมักและมูลสัตว์ต่างมาใช้แทนปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลทำให้สภาพดินที่เคยเสื่อมโทรมเพราะจากการใช้สารเคมีกลับดีขึ้นทำให้แลงและสัตว์เล็กที่อยู่ในดินเกิดขึ้นรวมถึงไส้เดือนดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติทำให้ผลผลิตพืชผักต่างที่มีอยู่ในสวนมีผลผลิตมากขึ้นโดยไม่จำเป็นที่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้อีกทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีพืชผักที่ปลอดภัยไว้กินและขายชีวิตมีความสุขมากขึ้น เป็นที่มาของการศึกษาค้นคว้าวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อใช้ในสวนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจจนนำมาสู่การการผลิตมูลและพันธุ์ไส้เดือนเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนำไปเลี้ยงและใช้มูลไส้เดือนในการทำการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรธรรมชาติหมู่ที่7ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มูลไส้เดือนแท้100%คุณภาพสูง ผลิตจากมูลสัตย์ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยไส้เดือนจนเป็นนาโนจนได้มูลไส้เดือนทีมีคุณภาพผ่านการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชโดยกรมพัฒนาที่ดินสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดทำให้พืชผักที่ได้มีความหวานและกรอบรสชาติอร่อยและปลอดภัยแน่นอนเพราะเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติราคากิโลกรัมละ10บาท เบอร์โทรติดต่อ 0873952142

    Relate topics