จังหวัดปัตตานี

by oast @17 ก.ย. 55 19:07 ( IP : 122...126 )


พัฒนาศักยภาพกลไกสุขภาวะจังหวัดปัตตานี

@4 ม.ค. 59 22:44

จัดงาน พัฒนาศักยภาพกลไกสุขภาวะจังหวัดปัตตานี วันที่ 14 / 12 / 2558 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

พูดคุยแนวทางในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลคนพิการในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี อบรมการบันทึกข้อมูลของคนพิการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าสู่เว็บไซต์

เวทีรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ึ7

@28 พ.ย. 57 13:11

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7 สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณโรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยจังหวัดปัตตานีเราได้มีประเด็น 6 ประเด็น ได้แก่
1.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกลคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว 2.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพของคนไทย 3.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 4.การจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน 5.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย 6.ทบทวนมติสมัชชาสุชภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน60คน โดยมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

@21 พ.ย. 57 16:37

วันที่ 21 พฤษจิกายน 2557 เวลา 9.00 น.  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดปัตตานี และ เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ได้ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์ทำงานและผลความสำเร็จการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ ในจังหวัดปัตตานี โดยมีเทศบาลและอบต.ร่วม6พื้นที่ ได้แก่ ยาบี นาเกตุ รูสะมิแล ตอหลัง บานา และเทศบาลเมือง ได้มาเล่าประสบการณ์ทำงานและผลที่ได้จากการทำงานในพื้นที่ได้แก่ ยาบี นาเกตุ รูสะมิแล ตอหลัง บานา และเทศบาลเมือง  ภายในงานมีจำนวนคนเข้าร่วมประมาณ 50 คน โดยมาจากเครื่อข่ายต่างๆทั้งจาก ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดปัตตานี เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ อาสาสมัครสาธารสุข  เครื่อข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพฯลฯ 6พื้นที่

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ/บันทึกความร่วมมือ

@21 พ.ย. 57 16:10

วันที่ 20 พฤษจิกายน 2557  ณ โรมแรมซี.เอส ปัตตานี  เวลาม  9.00น.  เครื่อข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานีได้จัด ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ/บันทึกความร่วมมือ "โครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้าปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ" โดยเครื่อข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานีได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและขี้แจงรายระเอียดเกี่ยวกับ  โครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้าฯลฯ  และก่อนจะสิ้นสุดการประชุมให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทำบันทึกความร่วมมือด้วยกัน

จัดอบรมทักษะผู้นำเยาวชนกับการนำเครื่องมือพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

@17 พ.ย. 57 12:04

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานีได้จัดอบรมทักษะผู้นำเยาวชนกับการนำเครื่องมือพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน  255ึ7 โดยมีแกนนำเยาวชนจากหลายพื้้นที่ต่างๆ  เช่น รร.เดชะปัตตนยานุกูล  รร.เบญจมราชูทิศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฯลฯ  มาเข้าร่วมอบรม โดยภายในงงานได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังให้ความรู้ เพื่อไห้รู้ทัน หลีกเลี่ยงและรู้ถึงโทษภัยจากจากบุหรี่และแอลกอฮอล์ วันสุดท้ายได้จัดอบรมนักสื่อสารสาธารณะไห้กับกลุ่มเยาวชนที่มาในงานอีกด้วย

ชี้แจงการจัดทำข้อมูลชุมชนจังหวัดปัตตานี

@25 ส.ค. 57 15:23

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลไลจังหวัดนางสาวลัดดาวัลย์ รัตนเดช นายสุวิทย์ หมาดอะดำ นางมานิดา สาเล็ง นางกัลยา เอี่ยวสกุล นายพันธวัตถ์ สุขเมืองและนางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ  นำกระบวนการพูดคุยร่วมกับน้องหมีที่ดูแลงานข้อมูลชี้แลถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลชุมชนจังหวัดปัตตานีประกอบด้วยกลไกเช่น สมัชชาสุขภาพ สภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง สภาประชาคมชายแดนใต้ องค์กรหลักในการขับเคลื่อน สมาคมสิทธิชุมชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 50(5) สหกรณ์ประมงปัตตานีจำกัด เป็นต้น ประเด็นในการขับเคลื่อน คอร์รับชั่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน เยียวยา สันติภาพ ผู้บริโภค หลักประกันสุชภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เหล้า/บุหรี่ ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่การปฎิบัติการ 115ตำบลในพื้นที่12 อำเภอในจังหวัดปัตตานีั

ประชุมคณะทำงานกลไกจังหวัดสุขภาวะ จังหวัดปัตตานี

@10 ส.ค. 57 12:06

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นางมานิดา  สาเล้ง
 2. นายสุวิทย์  หมาดอะดำ
 3. นางกัลยา  เอี่ยวสกุล
 4. นางสาวลัดดาวัล  รัตนเดช
 5. นายพันธวัตธ์ สุขเมือง
 6. นายปิยะวัจน์  เอี่ยวสกุล
 7. นายนิรพงค์  สุขเมือง

บทบาทองค์กรในการดูแลคนพิการ

@6 ส.ค. 55 10:42

เวทีพัฒนาเครือข่ายคนพิการอำเภอนาหม่อม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 จัดที่ อบต.นาหม่อม ได้มีการนำเสนอบทบาทภารกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม ดูแลแะพัฒนาคนพิการ โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • เน้นสวัสดิการทางการแพทย์ 4 ด้าน คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
 • ดูแลคนพิการให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ สวัสดิการทางการแพทย์ (บัตร-สิทธิการรักษา บัตรทอง ท.74)
 • นาหม่อมมี 3 รพ.สต.
 • มี อสม. ในการดูแลสุขภาพ โดย อสม. 1 คน ดูแลกี่หลังคาเรือน
 • มีฐานข้อมูลคนพิการบน JHSIS ที่ต้องดูแลให้มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันตลอดเวลา (การ discharge)
 • ออกบัตรคนพิการ(ประสานกับ พมจ.) ตามการวินิจฉัยของแพทย์
 • ฟื้นฟูสภาพคนพิการ โดยประสานกับ รพ.สต. และ โรงพยาบาล โดยดูแลทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
 • ส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรม
 • ป้องกันโรคคนพิการ โรคระบาด ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • รักษาพยาบาล ให้สิทธิ ท.74
 • ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิจาก อบต. หรือไม่? ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ อบต.

สภาคนพิการ

 • ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ
 • จัดตั้งกองทุนกลางสำหรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา

 • จดทะเบียนคนพิการ

กศน. อำเภอ

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
 • พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
 • ยังมีกิจกรรมกับคนพิการน้อยมาก
 • นาหม่อม ยังไม่มีครู กศน.สำหรับสอนคนพิการ (มีตำแหน่งแต่ยังไม่มีบุคลากร)
 • มี กศน. ตำบล
 • ตามนโยบายจะมีครู กศน.พื้นที่ สอนคนพิการโดยเฉพาะ ลงไปในพื้นที่

อบต.

 • พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
 • สวัสดิภาพทางสังคม
 • สนับสนุนงบประมาณ
 • (กำลัง)ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการ (หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการ?)

อสม.

 • ดูแลคนพิการ

ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคีภาคใต้

@12 มิ.ย. 55 13:54

12 มิถุนายน 2555 - ภาคีตระกูล ส. (สสส. สช. สปสช. สกว. พอช. สพม.) ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาควิชาการ ได้มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคีในภาคใต้ไปสู่การปฎิรูปประเทศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแนวคิดเปิดกรอบการทำงานไร้พรมแดน/ไร้องค์กร แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง มีการบูรณาการข้อมูล mapping งานในหลายมิติ เน้นงานคุณภาพในพื้นที่ กรทบทวน/ประเมินฐานงานในพื้นที่ มีกลุ่มร่วมคิดร่วมคุย ตามธรรมชาติ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกำหนดเป้าหมายร่วม เติมเต็มในส่วนที่ขาด แล้วแยกกันดำเนินการหรือร่วมกันตามความสนใจ

หลังจากคุณชิต ได้กล่าวต้อนรับในฐานะของประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และนายแพทย์ธีรวัฒน์ กร... ได้กล่าวถึงที่มาของการสร้างความร่วมมือ แต่ละภาคีความร่วมมือได้นำเสนอรูปธรรมแนวทาความร่วมมือใน 3 ประเด็นคือ

 1. การพัฒนากลไกเชิงบูรณาการระดับเขต (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)
 2. การพัฒนากลไกเชิงบูรณากรระดับจังหวัด
 3. ประเด็นการทำงานร่วมระดับเขตและจังหวัด

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด

ข้อมูลเชื่อมโยง