จังหวัดยะลา

by Little Bear @17 ก.ย. 55 19:07 ( IP : 122...126 )


ทุเรียนหนามเขียว

@3 ก.ย. 64 06:09

ทุเรียนหนามเขียน โดยการจัดการสวนทั้งระบบตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังตัด ซึ่งทางกลุ่มได้พัฒนาคุณภาพทุเรียน โดยมีเครือข่ายเกษตรกรปลูก 12 กลุ่ม สมาชิก 300 คน โดยได้นำงานวิจัยนำในการพัฒนากลุ่ม ขณะนี้เครือข่ายภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทุเรียน สามารเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไก สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา

@19 ต.ค. 57 07:27

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดส่วนภาคใต้ โดยคุณวินิจ ชุมหนูรักษ์ จากสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และนายสุวิทย์ หมาดอะดำ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้เข้าร่วมเวทีพบปะพูดคุย ร่วมกับคณะทำงานกำไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา โดยใช้สำนักงานของสมาคมจันทร์เสี้ยวสาธารณะสุข ยะลา เป็นสถานที่พบปะ ในการนี้ ทีมกลไกจังหวัดโดย คุณรอซีดี เลิศอริยพงษ์กุล ได้ทบทวนข้อมูลทางเดิน ปัญหาอุปสรรคการทำงานในช่วงที่ผ่านมา และพูดคุยแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อ โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยให้ภาคประชาสังคมเป็นหัวขบวนชวนคิด ชวนทำงาน งานสมัชชาสุขภาพของจังหวัดยะลาต่อไป และได้มีการพูดคุยในการเชื่อมต่อเครือข่ายเพิ่มเติม คือ สมาคมจันทร์เสี้ยวฯ และสภาเกษตรกร จังหวัดยะลา ที่จะเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนประเด็นจังหวัดร่วมกันต่อไป และ นายสุวิทย์ หมาดอะดำ ในฐานะทีมวิชาการภาคที่ดูแลหลักสูตร นักสานพลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (นนส.) ส่วนภาคใต้ ได้ชี้แจงแนวทางและกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรโดยผ่านหลักสูตรดังกล่าวให้กับทีมกลไกจังหวัดได้รับทราบ โดยจะมีการนัดประชุมคณะทำงานของจังหวัดอีกครั้งในวันที่ 6 พ.ย. 57 นี้

บทบาทองค์กรในการดูแลคนพิการ

@6 ส.ค. 55 10:42

เวทีพัฒนาเครือข่ายคนพิการอำเภอนาหม่อม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 จัดที่ อบต.นาหม่อม ได้มีการนำเสนอบทบาทภารกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม ดูแลแะพัฒนาคนพิการ โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • เน้นสวัสดิการทางการแพทย์ 4 ด้าน คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
 • ดูแลคนพิการให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ สวัสดิการทางการแพทย์ (บัตร-สิทธิการรักษา บัตรทอง ท.74)
 • นาหม่อมมี 3 รพ.สต.
 • มี อสม. ในการดูแลสุขภาพ โดย อสม. 1 คน ดูแลกี่หลังคาเรือน
 • มีฐานข้อมูลคนพิการบน JHSIS ที่ต้องดูแลให้มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันตลอดเวลา (การ discharge)
 • ออกบัตรคนพิการ(ประสานกับ พมจ.) ตามการวินิจฉัยของแพทย์
 • ฟื้นฟูสภาพคนพิการ โดยประสานกับ รพ.สต. และ โรงพยาบาล โดยดูแลทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
 • ส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรม
 • ป้องกันโรคคนพิการ โรคระบาด ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • รักษาพยาบาล ให้สิทธิ ท.74
 • ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิจาก อบต. หรือไม่? ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ อบต.

สภาคนพิการ

 • ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ
 • จัดตั้งกองทุนกลางสำหรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา

 • จดทะเบียนคนพิการ

กศน. อำเภอ

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย
 • พัฒนาทักษะ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
 • ยังมีกิจกรรมกับคนพิการน้อยมาก
 • นาหม่อม ยังไม่มีครู กศน.สำหรับสอนคนพิการ (มีตำแหน่งแต่ยังไม่มีบุคลากร)
 • มี กศน. ตำบล
 • ตามนโยบายจะมีครู กศน.พื้นที่ สอนคนพิการโดยเฉพาะ ลงไปในพื้นที่

อบต.

 • พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
 • สวัสดิภาพทางสังคม
 • สนับสนุนงบประมาณ
 • (กำลัง)ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการ (หรือผู้มีแนวโน้มจะพิการ?)

อสม.

 • ดูแลคนพิการ

ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคีภาคใต้

@12 มิ.ย. 55 13:54

12 มิถุนายน 2555 - ภาคีตระกูล ส. (สสส. สช. สปสช. สกว. พอช. สพม.) ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาควิชาการ ได้มาร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภาคีในภาคใต้ไปสู่การปฎิรูปประเทศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีแนวคิดเปิดกรอบการทำงานไร้พรมแดน/ไร้องค์กร แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง มีการบูรณาการข้อมูล mapping งานในหลายมิติ เน้นงานคุณภาพในพื้นที่ กรทบทวน/ประเมินฐานงานในพื้นที่ มีกลุ่มร่วมคิดร่วมคุย ตามธรรมชาติ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกำหนดเป้าหมายร่วม เติมเต็มในส่วนที่ขาด แล้วแยกกันดำเนินการหรือร่วมกันตามความสนใจ

หลังจากคุณชิต ได้กล่าวต้อนรับในฐานะของประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และนายแพทย์ธีรวัฒน์ กร... ได้กล่าวถึงที่มาของการสร้างความร่วมมือ แต่ละภาคีความร่วมมือได้นำเสนอรูปธรรมแนวทาความร่วมมือใน 3 ประเด็นคือ

 1. การพัฒนากลไกเชิงบูรณาการระดับเขต (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)
 2. การพัฒนากลไกเชิงบูรณากรระดับจังหวัด
 3. ประเด็นการทำงานร่วมระดับเขตและจังหวัด

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด

ข้อมูลเชื่อมโยง