directions_run

โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 12 พ.ศ.2564-2565

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 12 พ.ศ.2564-2565
ภายใต้องค์กร มูลนิธิชุมชนสงขลา
รหัสโครงการ สช.64-ข-
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2565
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิชุมชนสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ เขต 12
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 15:41 น.