directions_run

โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 12 พ.ศ.2564-2565

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00