directions_run

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12
ภายใต้องค์กร มูลนิธิชุมชนสงขลา
รหัสโครงการ สช.สสส.6
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 620,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิชุมชนสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2018 10:46 น.