directions_run

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 0.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) 0.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( )
วันที่รายงาน