รายงานคนพิการ

<
 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
>
 • แสดงรายชื่อ
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 2,440 18.33%
นาทวี 1,455 10.93%
รัตภูมิ 1,165 8.75%
เมืองสงขลา 1,151 8.65%
จะนะ 1,081 8.12%
ระโนด 1,065 8.00%
สิงหนคร 839 6.30%
สทิงพระ 716 5.38%
สะเดา 682 5.12%
สะบ้าย้อย 600 4.51%
เทพา 560 4.21%
นาหม่อม 450 3.38%
ควนเนียง 380 2.85%
บางกล่ำ 268 2.01%
กระแสสินธุ์ 257 1.93%
คลองหอยโข่ง 200 1.50%
ไม่ระบุ 3 0.02%
รวมทั้งสิ้น 13,312 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์