รายงานคนพิการ

 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 7,223 19.63%
เมืองสงขลา 4,566 12.41%
จะนะ 3,448 9.37%
ระโนด 2,930 7.96%
สิงหนคร 2,851 7.75%
สะเดา 2,497 6.79%
รัตภูมิ 2,135 5.80%
สทิงพระ 2,003 5.44%
เทพา 1,885 5.12%
นาทวี 1,551 4.22%
สะบ้าย้อย 1,514 4.11%
ควนเนียง 1,152 3.13%
นาหม่อม 827 2.25%
บางกล่ำ 772 2.10%
กระแสสินธุ์ 738 2.01%
คลองหอยโข่ง 698 1.90%
ไม่ระบุ 3 0.01%
รวมทั้งสิ้น 36,793 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์