รายงานคนพิการ

 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
 • แสดงรายชื่อ
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 2,441 18.31%
นาทวี 1,476 11.07%
รัตภูมิ 1,165 8.74%
เมืองสงขลา 1,151 8.63%
จะนะ 1,081 8.11%
ระโนด 1,065 7.99%
สิงหนคร 839 6.29%
สทิงพระ 716 5.37%
สะเดา 682 5.11%
สะบ้าย้อย 600 4.50%
เทพา 560 4.20%
นาหม่อม 450 3.37%
ควนเนียง 380 2.85%
บางกล่ำ 269 2.02%
กระแสสินธุ์ 257 1.93%
คลองหอยโข่ง 200 1.50%
ไม่ระบุ 3 0.02%
รวมทั้งสิ้น 13,335 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์