รายงานคนพิการ

 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 7,206 19.65%
เมืองสงขลา 4,552 12.41%
จะนะ 3,447 9.40%
ระโนด 2,929 7.99%
สิงหนคร 2,849 7.77%
สะเดา 2,478 6.76%
รัตภูมิ 2,130 5.81%
สทิงพระ 2,002 5.46%
เทพา 1,883 5.13%
นาทวี 1,526 4.16%
สะบ้าย้อย 1,506 4.11%
ควนเนียง 1,152 3.14%
นาหม่อม 827 2.25%
บางกล่ำ 771 2.10%
กระแสสินธุ์ 738 2.01%
คลองหอยโข่ง 677 1.85%
ไม่ระบุ 3 0.01%
รวมทั้งสิ้น 36,676 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์