รายงานคนพิการ

 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
 • แสดงรายชื่อ
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 2,433 18.28%
นาทวี 1,482 11.14%
รัตภูมิ 1,159 8.71%
เมืองสงขลา 1,156 8.69%
จะนะ 1,072 8.05%
ระโนด 1,061 7.97%
สิงหนคร 838 6.30%
สทิงพระ 713 5.36%
สะเดา 677 5.09%
สะบ้าย้อย 613 4.61%
เทพา 548 4.12%
นาหม่อม 450 3.38%
ควนเนียง 380 2.86%
บางกล่ำ 267 2.01%
กระแสสินธุ์ 257 1.93%
คลองหอยโข่ง 200 1.50%
ไม่ระบุ 3 0.02%
รวมทั้งสิ้น 13,309 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์