คนยากลำบาก

ข้อมูลคนยากลำบากเป็นการเก็บข้อมูลโดยเครือข่ายจิตอาสาของแต่ละจังหวัด โดยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยากลำบาก ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลส่วนบุคคลจากการสำรวจไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเด็ดขาด