สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเชิญประชุมรับฟังควมคิดเห็น(ร่าง)มาตรการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเชิญประชุมรับฟังควมคิดเห็น(ร่าง)มาตรการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วัน อังคาร 14 มกราคม 2563 เวลา 09:00 - 12:30 น.

สถานที่ สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

โดย kamoltip เมื่อ 6 ม.ค. 63 09:18 น.