กองทุนฟื้นฟูจััดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศ(Imed@home) รุ่น 8 อำเภอสทิงพระ

กองทุนฟื้นฟูจััดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศ(Imed@home) รุ่น 8 อำเภอสทิงพระ

วัน ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.

สถานที่ โรงพยาบาลสทิงพระ

โดย kamoltip เมื่อ 17 มิ.ย. 62 17:00 น.