ชื่อผู้นำครอบครัว 87

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.เสาบ้านเปื่อย
2.หลังคาเปื่อย
3.บ้านแคบ

อยากได้บ้านใหม่ ที่แข็งแรง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ใส่เสื้อผ้าบริจาค
2.เตาแก๊สขึ้นสนิม
3.เครื่องใช้ชำรุด
4.ตู้เสื้อผ้าชำรุด

อยากได้เคื่องใช้ในครัว

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.กินข้าวไม่ครบสามมื้อ
2. เก็บผักริมรั้วกิน

ต้องการอาหารแห้ง สามารถกินได้นาน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.โรคหัวใจ
2.โรคเบาหวาน
3.โรคหลอดเลือดอุดตัน
4.เคยเข้ารักษาตัวด้วยอาการช็อค

1.มีคนพาไปโรงพยาบาล
2.มีค่าใช้จ่ายเรื่องยา

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้ เนื่องจากใช้จ่ายแต่ละวันไม่เพียงพอ
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

600.00 บาท/เดือน
300.00 บาท
1 คน
รายได้จากผู้สูงอายุ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ไม่มี

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. รายได้
2.ที่อยู่อาศัย
3.เรื่องอุปโภค บริโภค