ชื่อผู้นำครอบครัว 59

ข้อมูลที่อยู่

หลังตำหนักเขาน้อย

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ ผู้อาศัย


สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นอัมพฤกษ์ เดินไม่ได้
1.ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เพราะตกสำรวจ โดยมีหลักฐานเป็นบัตรคนพิการที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

1.ไม่มีรายได้
2.ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคง

2.อยากทำอาชีพที่มีความมั่นคง

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

8,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
2 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : เปิดร้านขายข้าวแกง
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ช่วยเหลือเรื่องสวัดิการคนพิการ
2.ให้หน่วยงานสาธารณะสุขมาช่วยบำบัดร่างกายที่บ้าน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เบี้ยยังชีพคนพิการ
2.เปิดร้านขายข้าวแกง
3.ทุนการศึกษาให้บุตร
4.ให้พยาบาลมาดูแลที่บ้าน