ชื่อผู้นำครอบครัว 44

ข้อมูลที่อยู่

วชิราซอยคู่

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
คูระบายน้ำอุดตัน ส่งผลให้มีลูกน้ำยุงลายมาก
1.ขุดลอกคูระบายน้ำ
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ

1.ตู้เย็นเพื่อแช่ของขาย

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ข้าวสารอาหารแห้ง
ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.เบาหวาน
2.ความดัน
3.หัวใจ
4.ไขมันอุดตัน

อำนวยความสะดวกในการรักษา

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
รายได้เพิ่ม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

5.00 บาท/เดือน
1.00 บาท
0 คน
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : ค้าขาย
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ต้องการเงินสนับสนุในการประกอบอาชีพ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
ให้เจ้าหน้าที่มาอธิบายให้ฟัง

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ถุงยังชีพ
2.แว่นสายตา 1 อัน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

เงินสนันสนุนเพื่อการลงทุนค้าขาย (ขายขนมไข่หงส์)

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เงินสนับสนุน 20,000บาท
2.ตู้เย็น
3.ลอกคูน้ำ
4.อาหาร
5.เสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม