ชื่อผู้นำครอบครัว 41

ข้อมูลที่อยู่

ศาลาเหลือง

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
หลังคาบ้านทรุดเพราะไม่มีเสากลาง
เปลี่ยนหลังคาใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดแคลน
อยากได้เพิ่มเพราะของที่มีเก่าแล้ว

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีความลำบากในการเดินทางไปรักษา
อยากให้อำนวยความสะดวกในการรักษา และมีหน่วยงานเข้ามาดูแลอย่างไกล้ชิด

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ฝากเงินบ้างแต่ไม่บ่อย ขึ้นอยู่กับรายได้ในแต่ละเดือน
แนะนการออมให้ครอบครัว

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

12.00 บาท/เดือน
6.00 บาท
2 คน
เดือดร้อนบ้างในแต่ละเดือน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : งานฝีมือ
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ : ร้อยพวงมาลัย
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่เงินยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600บาท

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เปลี่ยนหลังคาบ้าน
2.อาชีพเสริม
3.ค่ารักษาพยาบาล
4.สวัสดิการด้านต่างๆ เช่นประกันสังคม