ชื่อผู้นำครอบครัว 32

ข้อมูลที่อยู่

ร.ร.พาณิชย์สำโรง

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.หลังคารั่ว

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ที่นอนโนน้ำท่วมเสียหาย ปัจจุบันนอนพื้น โดยใช้ผ้ามาปูรองไว้ ขาดแคลนของใช้ปัจจัยสี่
1.ที่นอน
2.ถังแก๊ส
3.อุปกรณ์ประกอบอาหาร

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
บุตรชายโดนรถชน เดินไม่ปกติ นิ้วเท้ากระดิกไม่ได้ เส้นเอ็นขาดเมื่อปีพ.ศ.2556

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้น้อยในแต่ละวัน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
1 คน
ขายของไม่ดี รายได้ไม่แน่นอน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายถั่วเพียงอย่างเดียว
(สอบถามแล้วไม่สามารถตอบได้ว่ามีรายได้วันละเท่าไหร่)


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
ไม่มีเวลา

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

รายได้จากหน่วยงานพัฒนาสังคม 2,000 บางปีไม่ได้

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.เงิน การใช้จ่ายไม่เพียงพอ
2.ค่าบ้านเช่าไม่มีจ่ายในแต่ละเดือน