ชื่อผู้นำครอบครัว 248

ข้อมูลที่อยู่

หลังวิทยาลัยพยาบาล

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านโดนพายุพัด ชำรุดทรุดโทรม เหลือที่แคบนิดเดียวที่พออยู่ได้
อยากได้ที่อยู่ใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่
ต้องการอาหารเพิ่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
บุตรเป็นโรคกระดูกพรุน
ต้องการให้มีการติดตามดูแลด้านสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

เงินไม่เพียงพอ
ต้องการอาชีพเสริม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

4,000.00 บาท/เดือน
2,000.00 บาท
1 คน
บุตรเป็นโรคกระดูกพรุนไม่สามารถทำงานได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

ลำดับที่ 1 เครื่องมือในการประกอบอาชีพ (เครื่องตัดหญ้า)
ลำดับที่ 2 ของใช้ในครัวเรือน