ชื่อผู้นำครอบครัว 196

ข้อมูลที่อยู่

ป้อมหก

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ที่อยู่อาศัยเป็นที่ของรถไฟ
ต้องการให้ช่วยที่ดินที่อยู่อาศัย
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่มีเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน
เครื่องนุ่งห่ม ของใช้

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่พอกินในแต่ละวัน
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ร่างการไม่แข็งแรง ใช้ไม่เท้่าเดิน
เรื่องดูแลรักษาผู้ป่วย ยารักษาโรค

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

มีเงินไม่พอใช้ในแต่ละวัน
ต้องการมีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

3,500.00 บาท/เดือน
3,500.00 บาท
0 คน
หางานทำยาก

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ฟู้ดแสตมป์

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ทุนการศึกษาให้ลูก

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. บ้าน

2. อาหาร

3.เครื่องนุ่งห่ม

4.เงิน

5.ส่งเสริมอาชีพ