ชื่อผู้นำครอบครัว 170

ข้อมูลที่อยู่

โชคสมาน

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
เจ้าของบ้านต้องการบันกลับ
ต้องการที่พักอาศัยแต่จะทำอาชีพในพื้นที่เดิม
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน

ต้องการอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
แม่สายตามองไม่เห็น คนลูกเป็นความดัน หอบหืด สะเก็ตเงิน ลิ้นหัวใจรั่ว
การรักษาและการดูแล

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

หาเช้ากินคำ
ไม่มีเงินออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

9,000.00 บาท/เดือน
300.00 บาท
0 คน
การใช้จ่ายไม่ค่อยเพียงพอ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : หัวหน้าครอบครัวมีโรคประจำตัวหลายอย่างและแต่แม่ตาบอดไม่สามารถรับงานมาทำที่บ้านได้ส่วนลูกกำลังศึกษาอยู่

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาล food stamps

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมีโรคประจำตัวจึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เสริมได้ แต่ต้องการช่วยเหลือในด้านรายได้บวกกับที่อยู่อาศัยเจ้าของต้องการที่อยู่กลับอาจจะทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.สภาพที่อยู่อาศัย
2.อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรื่อน
3.สุขภาพ
4.อาหาร