ชื่อผู้นำครอบครัว 161

ข้อมูลที่อยู่

ตลาดคอมแพล็กซ์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ อาศัยที่ดินของรถไฟ
ปลูกบ้านชั่วคราว
ไม่มีเงินซ่อมบ้าน
ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง


สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ของใช้ในครัวเรือนชำรุด
ต้องการของใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขาดเครื่องปรุงอาหาร
อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน
ต้องการยาสามัญ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

เงินออมน้อย
ต้องการอาชีพเสริม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1,500.00 บาท/เดือน
1,500.00 บาท
0 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับข้าวสารจากเทศบาล

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.รายได้น้อย
2.ต้องการอาชีพเสริม
3.ต้องการอาหารแห้ง

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาหาร
2.เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
3.ที่อยู่อาศัย
4.ยา