ชื่อผู้นำครอบครัว 160

ข้อมูลที่อยู่

ตลาดคอมแพล็กซ์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ อาศัยพื้นที่ริมทางรถไฟสร้างกระท่อมอยู่
เป็นที่อยู่ที่ปลูกไว้ชั่วคราว ไม่มีเงินซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน และไม่มีบ้านเป็นของตมเอง

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
รายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อเครื่องครัวใหม่
เครื่องครัว เช่น หม้อ กระทะ

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขาดเครื่องปรุงอาหาร
อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร ข้าวสาร

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ปวดเมื่อยจากการทำงานหนัก
ยาสามัญประจำบ้าน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

เงินออมน้อย

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1,500.00 บาท/เดือน
1,500.00 บาท
0 คน
รายได้น้อย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับข่าวสารจากเทศบาล

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อปลูกบ้าน และทำมาหากิน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อาหารแห้ง ข้าวสาร

2.สภาวะการเงิน และที่อยู่อาศัย

3.ยา