ชื่อผู้นำครอบครัว 152

ข้อมูลที่อยู่

รัตนวิบูลย์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สภาพบ้านพุพัง หลังคารั่ว เป็นที่ดินของหลวง มะพร้าวตกใส่หลังค่าห้องน้ำ
ซ่อมหลังคา ซ่อมห้องน้ำ
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ไม่มีเครื่องครัว เครื่องครัวไม่พอใช้ ผ้าห่มไม่พอ
เครื่องนอน เครื่องครัว ตามความจำเป็น

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ทานอาหารไม่ถูกต้องตามโภชนาการ
ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูปสำรวยไว้ ในยามที่ของกินขาด

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ความดัน ไขมัน อัมพฤติซีกซ้าย

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ใช้จ่ายไม่พอ รายได้ไม่พอรายจ่าย
ติดหนี้ธนาคารอิสลาม 30000 ดอกร้อยละ 3ต่อไป

หางานให้ทำเพิ่มเติม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

5,000.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
5 คน
คุณแม่ป่วย มีลูกเรียน 2 คน อีก 2 คนมีครอบครัวแต่ไม่ด้มาช่วยเหลือ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้นำชุมชนแจกข้าวสารอาหาร

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

หางานเพิ่มเติมให้แม่ทำงาน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. อาชีพและรายได้
2. เครื่องใช้
3. อาหาร
4.สุขภาพ
5.การออม