ชื่อผู้นำครอบครัว 15

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนท่งเซี่ยเซี่ยงตึ้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ห้องมีสภาพทรุดโทรม
เงินในการซ่อมแซม
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดแคลนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
ต้องการเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อาหารบริโภคไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
ต้องการรับเงินบริจาคอาหารเพิ่มเติมจากรัฐบาล

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ป่วยเป็นโรคความดัน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

เงินไม่เพียงพอสำหรับการออม
ต้องการมีรายได้มากขึ้น

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

8,000.00 บาท/เดือน
8,000.00 บาท
1 คน
อาศัยเงินเดือนจากลูก

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการอาหาร ข้าวสาร ผ้าถุง

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

อาชีพ
รายได้
อาหาร
สุขภาพ
การออม