ชื่อผู้นำครอบครัว 149

ข้อมูลที่อยู่

รัตนวิบูลย์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
หลังคารั่ว เป็นป้านสังกะสี จำนวนคนเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของบ้าน
อยากได้บ้านที่มีสภาพคงทน บ้านรั่วเมื่อฝนตก เป็นที่อยู่อาศัยลำบาก
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บางวันก็ไม่มี บางวันก็มี ถ้าขายของขาดทุนก็ไม่มีเงินซื้อ
ให้ข้าวสาร น้ำพริก จัดแบบชุดฟู๊ตแสตมข์ดีแล้วแต่ให้บ่อยหน่อยเป็นเดือนละคน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่พอใช้
ค่าใช้จ่ายมากไม่พอเก้บ

อยากได้ทุนเป็นก้อนเพื่อค้าขาย

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
5 คน
รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนงาน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
อาจจะทำยากเพราะภาระมากอยู่แล้ว

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เงินผู้สูงอายุ
ฟู๊ตแสตมป์

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ต้องการกอนทุนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. หลังคารั่ว
2. รายได้ไม่แน่นอน
3. กองทุน