ชื่อผู้นำครอบครัว 147

ข้อมูลที่อยู่

รัตนวิบูลย์

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
พื้นที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ทำให้อุปกรณืต่างๆได้รับความเสียหาย
หม้อหุงข้าว เพราะยังซื้อข้าวกิน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
โภชนาการอย่างเดียวเลือกกินไม่ได้

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ปวดฟัน แต่ไม่สามารถหยุดงานไปกอนได้ เพราะหากหยุดงานก็ขาดรายได้ ไปโรงพยาบาลก็รอคิวนาน คุณภาพรักษาต่ำเพราะบริการฟรี ความดันโลหิตสูง เป็นครั้งคราว
คนคอยช่วย วางแผนทางการเงิน หากขาดทุนจากการขายของ ขั้นตอนการเยอะทำให้มีขั้นต้นการกู้ยาก

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่คงที่ ตามสภาพเศรษฐกิจ รายได้ไม่คุ้มทุน เศรษฐกิจไม่ดี ขาดทุนเยอะ เป็นหนี้ของเพื่อนบ้าน 5000 บาท
คนคอยช่วยวางแผนทางการเงินหากขาดทุนจากการขายของ ขั้นตอนการเยอะทำให้มีขั้นต้นการขอกู้ยาก

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

5,000.00 บาท/เดือน
5,000.00 บาท
0 คน
ขายของไม่ค่อยได้ ขาดทุน เพราะขายของไม่หมด ทำให้ต้องยืมเงินเพื่อนบ้าน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : พื้นที่ขายของ
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : งานเพิ่มเติมหากทำได้

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาลแจกข้าวสารอาหารแห้ง แต่หลังๆ ไม่ค่อยได้
กู้เงินจากเพื่อนๆ อาศัยช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ทำเลขายของ เพราะปัจจุบันใช้วิธีเข็นรถไปตามท้องถนน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. รายได้และอาชีพ
2. การออม
3. สุขภาพ
4. ความรู้