ชื่อผู้นำครอบครัว 134

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนกลางนา

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
ค่าเช่าบ้านค่อนข้างสูง 4000 บาท/เดือน และในบ้านเช่ามีผู้อาศัยหลายคน ทำให้พื่นที่บ้านคับแคบ

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดเครื่องใช้ในครัวเรือน คือ ถังแก๊ส หม้อหุงข้าว เบาะที่นอน ผ้าห่ม มุ้ง
ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์การเรียน รองเท้านักเรียน รวมถึงเตารีด พัดลม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
เนื่องจากต้องมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะเพราะคนกันหลายคน และมีเด็กที่เรียนหนังสือ ทำให้เงินที่ไปซื้ออาหารไม่เพียงพอ ต้องไปขออาหารจากเพื่อนบ้าน
ข้าวสาร อาหารแห้ง ของบริโภคในชีวิตประจำวัน

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

อยู่กันหลายคนค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เนื่องจากคนที่มีรายได้ที่ทำงานมีแค่ 3 คน แต่คนที่อาศัยในบ้านมีถึง 9 คน ทำให้เงินที่ได้มาไม่เพียงพอ

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

10,250.00 บาท/เดือน
3,400.00 บาท
6 คน
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในบ้าน

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : งานอะไรก็ได้
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เทศบาล แจกข้าวสาร

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

ที่อยู่อาศัย
อาหาร
เครื่องใช้ในบ้าน
รายได้