ชื่อผู้นำครอบครัว 127

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
อาศัยที่ดินวัดไทรงาม เช่าที่ปีละ 500 บาท

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
บางวันไม่มีกับข้าว ชาวบ้านไปเอาจากวัดมาให้

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.ป้ามีอาการปวดหัว หูไม่ได้ยิน
2.มีคนพิการ เป็นใบ้ สมองไม่รับรู้

ค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอ ทุกเดือน

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้น้อย

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,500.00 บาท/เดือน
2,500.00 บาท
1 คน
1.ต้องยืมเงิน ชาวบ้านมาลงทุนค้าขาย
2.ต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาท
3. ช่วงปิดเทอมไม่มีรายได้ต้องไปยืมตัง


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ต้องการเงินลงทุนค้าขาย
2.ต้องการเงินเลี้ยงดูคนพิการ