ชื่อผู้นำครอบครัว 125

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.สิ่งแวดล้อมไม่ดี
2.แออัด
3. มั่วสุม

1. อยากให้มากำจัดความมั่วสุ่ม
2. น้ำท่วมบ่อย อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
จำนวนคนเยอะ
อยากได้เงินมาช่วยเหลือ

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
คนเยอะ มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงกินรวมกัน
1.เงิน
2.ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

1.หาเช้ากินค่ำ
2.เวลาเปิดเทอมต้องไปยืนเงินเพื่อนบ้าน

ช่วยเหลือเรื่องเงินภายในบ้าน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

8,000.00 บาท/เดือน
4,000.00 บาท
5 คน
เงินไม่พอใช้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : ขายของ
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : อยากให้เด้กมีรายได้เสริม

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มี

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ช่วยเรื่องทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
2ข้างบ้านมีขยะ หมักหมม พออุดตันน้ำจะท่วม อยากให้เข้ามาแก้ปัญหา

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ทุนการศึกษา
2.ช่วยซ่อมแซมบ้าน
3.ของใช้ในครัวเรือน
4.ขยะบริเวณบ้าน