ชื่อผู้นำครอบครัว 123

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนไทรงาม

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านแคบอยู่กันแออัด มีอาชีพรับจ้างจึงมีรายได้ไม่แน่นอน
อยากมีอาชีพมั่นคง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
หาเช้ากินค่ำ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่มากพอที่จะออม

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

27,000.00 บาท/เดือน
7,500.00 บาท
1 คน
อาศัยบ้านเช้า ชำรุดเสียหาย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้
ไม่มีที่ดินทำกิน

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีความช่วยเหลือ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1. อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ไขความยากจน
2.แก้ไปัญหาเบื้องต้นก่อน
3.อยากสร้างบ้านแทนที่บ้านเก่าที่พัง

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.อยากได้บ้านใหม่
2.อยากได้อาชีพที่มั่นคง