ชื่อผู้นำครอบครัว 106

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนสนามบิน

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ เช่าที่ราชพัสดุ
ไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน
อยากให้มาช่วยในเรื่องค่าใช่จ่าย
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
ขาดเครื่องบริโภค
อยากให้เข้ามาช่วยในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
อดมื้อกินมื้อ
ต้องการข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.มีป้าป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน กระดุกทับเส้น
2.ลุงป่วยเป็นโรคปอดและโรคไต

อยากได้เงิน ให้ลุงมาล้างไต

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีรายได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
4 คน
บางวันไม่มีรายได้เลย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1. ต้องการจักรเย็บผ้า เพื่อเป็นรายได้เสริม
2.ต้องการทุนมาค้าขาย
3.บ้านมีแค่หนึ่งห้องนอน ใช้ผ้ากั้นเอา
4.อยากได้เงินมาล้างไต

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ต้องการเงินมาเป็นค่าเล่าเรียน
2.ต้องการเงินมาซ่อมแซมบ้าน