ชื่อผู้นำครอบครัว 2

ข้อมูลที่อยู่

วชิราซอยคี่

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านชำรุดทรุดโทรม
หลังคารั่ว

ปรับปรุงหลังคาบ้านใหม่
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เครื่องใช้ในครัวเรือนชำรุดทรุดโทรม
เสื้อผ้าน้อยชิ้น

พัดลม
กระติกน้ำร้อน
อุปกรณ์ปัจจัยสี่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ขาดแคลนอาหารอุปโภค
ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ความดัน
อาหารเสริมสุขภาพ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีเงินเก็บ
ต้องการรายได้

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

600.00 บาท/เดือน
600.00 บาท
0 คน
ต้องการเงินออม

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

บ้านร้อน ไม่มีความปลอดภัย เปลี่ยนหลังคา

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ปรับปรุงบ้านเรือนให้มีความแข็งแรง

2.รายได้เพื่อการยังชีพ

3.ข้าสารอาหารแห้ง

4.อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน