เกี่ยวกับเรา

แพลตฟอร์ม iMedCare: บริการด้วยหัวใจ มอบความห่วงใยถึงบ้าน

we serve excellence care at your home
แพลตฟอร์ม iMedCare เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมูลนิธิชุมชนสงขลา โดยมี ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีผู้ให้บริการ home care giver ไปให้บริการผู้ป่วยที่บ้านซึ่งต้องการรับบริการและสามารถจ่ายค่าบริการ (กรณีต้องการใช้สิทธิบริการพื้นฐานจากรัฐ จะเป็นเงื่อนไขการบริการรายกรณี) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. อบจ.สงขลา กสศ.
LOGO