กองทุนฟื้นฟูจััดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศ(Imed@home) รุ่น 6 อำเภอนาหม่อมและอำเภอคลองหอยโข่ง

กองทุนฟื้นฟูจััดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศ(Imed@home) รุ่น 6 อำเภอนาหม่อมและอำเภอคลองหอยโข่ง

วัน พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น.

สถานที่ อบต.นาหม่อม

โดย kamoltip เมื่อ 17 มิ.ย. 62 16:59 น.