พมจ.สงขลา เชิญประชุมระดมความคิดเห็นและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อเสนอของบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พมจ.สงขลา เชิญประชุมระดมความคิดเห็นและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อเสนอของบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วัน จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 16:00 น.

สถานที่ พม จังหวัดสงขลา

โดย kamoltip เมื่อ 15 มิ.ย. 62 15:59 น.