ประชุมคณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง(งานสานพลังเขต 11และเขต 12)

ประชุมคณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง(งานสานพลังเขต 11และเขต 12)

วัน ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ นิภาการเด้นส์

โดย kamoltip เมื่อ 11 มิ.ย. 62 18:49 น.