มูลนิธิชุมชนสงขลา

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2564 โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาปี 2564 0.00 0/0
2564 โครงการสนับสนุนการสรรหาและพัฒนากระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 12 พ.ศ.2563-2564 0.00 0/0
2563 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) 0.00 0/0
2562 โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน 0.00 0/0
2562 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต12 ประจำปี 2562 0.00 0/1
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะจังหวัดสงขลา 0.00 0/0
2562 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลาปี 2562 0.00 0/0
2562 โครงการบูรณาการสุขภาพอนามัยภาคประชาชน ปี 2562 0.00 0/1
2562 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างตำบลน่าอยูาตำบลสุขภาวะทั่วประเทศ จังหวัดสงขลา 0.00 0/0
2561 โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2561 (แผนงานปีที่ 2 ม.ค.-ก.ย.61) 0.00 0/1
2561 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12 0.00 0/0
2561 โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์แลกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12 0.00 0/0
2561 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2561 ในพื้นที่เขต 12 0.00 0/0
2561 โครงการบูรณาการสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2561 0.00 0/0
2560 โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา 0.00 0/0
2560 โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่ 1 จ.สงขลา (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) 0.00 0/0
2560 โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัดรณรงค์สร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม (LDI) 0.00 0/0
2560 โครงการสนับสนุนกลไกจังหวัดเพื่อสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม จ.สงขลา (ศปจ.สงขลา/สXส) 0.00 0/0
2560 โครงการพัฒนะสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 พ.ศ.2560 0.00 0/0
2560 โครงการคาราวานสวนผักคนเมือง (สสส.) 0.00 0/0
2560 โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2560 0.00 0/0
2559 โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2559 0.00 0/0
2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นสุขภาวะ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 0.00 0/0
0.00 0/3
โครงการ 23/23 โครงการ
งบประมาณ 0.00/0.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2559 2
2560 7 0.00
2561 5 0.00
2562 6 0.00
2563 1 0.00
2564 2 0.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : มูลนิธิชุมชนสงขลา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Little Bear Little Bear SHOPOWNER
sutthiphong sutthiphong ADMIN
chakrite chakrite OFFICER
kamoltip kamoltip OFFICER
pranee pranee OFFICER