รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "kamoltip" (จำนวน 28 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
kamoltip โครงการบูรณาการสุขภาพอนามัยภาคประชาชน ปี 2562
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
kamoltip โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างตำบลน่าอยูาตำบลสุขภาวะทั่วประเทศ จังหวัดสงขลา
- - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
kamoltip โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต12 ประจำปี 2562
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
kamoltip โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะจังหวัดสงขลา
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
kamoltip โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลาปี 2562
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2561
kamoltip โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2561 ในพื้นที่เขต 12
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
kamoltip โครงการบูรณาการสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2561
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2561
kamoltip โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2561 (แผนงานปีที่ 2 ม.ค.-ก.ย.61)
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
kamoltip โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2561
kamoltip โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์แลกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 12
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
kamoltip โครงการสนับสนุนกลไกจังหวัดเพื่อสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม จ.สงขลา (ศปจ.สงขลา/สXส)
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
kamoltip โครงการพัฒนะสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 พ.ศ.2560
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)ปี 2560
kamoltip โครงการคาราวานสวนผักคนเมือง (สสส.)
- - กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)ปี 2560
kamoltip โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)ปี 2560
kamoltip โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2560
- - กำลังดำเนินโครงการ
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
kamoltip โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่ 1 จ.สงขลา (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
- - กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)ปี 2560
kamoltip โครงการสานพลังประชารัฐจังหวัดรณรงค์สร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม (LDI)
- - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2559
kamoltip โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)ปี 2559
kamoltip โครงการศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลาปี 2558
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 ???
(โครงการ)ปี 2559
kamoltip โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2559
- - กำลังดำเนินโครงการ
21 ???
(โครงการ)ปี 2559
kamoltip โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นสุขภาวะ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยกระบวนการจัดการความรู้
- - กำลังดำเนินโครงการ
22 ???
(โครงการ)ปี 2558
kamoltip โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพื่อการรับมืออุทกภัยลุ่มน้ำเทพา
- - กำลังดำเนินโครงการ
23 ???
(โครงการ)ปี 2558
kamoltip โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชน ปี 2558
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)ปี 2557
kamoltip ไม่ระบุชื่อสงขลาพัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)ปี 2557
kamoltip โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดสงขลาสงขลา
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 ???
(โครงการ)ปี 2557
kamoltip โครงการพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)ปี 2557
kamoltip พัฒนาระบบข้อมูลชุมชน
1 - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)ปี 2557
kamoltip โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสนราธิวาส
- - กำลังดำเนินโครงการ

รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ