ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและสถิติประชากรไทย

by Little Bear @April,02 2012 10.51 ( IP : 122...79 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สถิติประชากร

จำนวนประชากรไทย ปี พ.ศ.2551

ทั่วประเทศ ชาย 31,255,869 คน หญิง 32,133,861 คน รวม 63,389,73 คน

จำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

จำนวนประชากรและบ้าน ปี พ.ศ. 2550, 2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536 (ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

ประชากรของประเทศไทย : สถิติในช่วง 25 ปี (พ.ศ. 2511-2535)
เอกสารสถาบันหมายเลข .212. (ข้อมูลจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวนคนเกิด ปี พ.ศ. 2550, 2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2541(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
จำนวนคนตาย ปี พ.ศ. 2550, 2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2541(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
จำนวนคนย้ายเข้า ปี พ.ศ. 2550, 2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2541(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
จำนวนคนย้ายออก ปี พ.ศ. 2550, 2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2542, 2541(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2542 - 2548
(ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ) เปรียบเทียบจำนวนประชากร ความหนาแน่น อัตราการเพิ่มของประชากร ระหว่างประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 - 2548
(ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร) ข้อมูลอำเภอบริการประชาชน(ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) สถิติแรงงาน ปี 2545-2548,
(ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน)
50 ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากสุดในโลก (2007) 20 เมืองที่มีจำนวนประชากรมากสุดในโลก 20 จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากสุด ในปี พ.ศ. 2548 จำนวนการจดทะเบียนสมรสและหย่า พ. ศ. 2535-2549 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดรวม จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2533-2558
(ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กรมอนามัย) อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเจริญพันธุ์รวมยอด (TFR) และอัตราเพิ่ม พ.ศ. 2534-2539
เครื่องชี้การพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2546
(ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
เครื่องชี้วัดที่สำคัญด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ และครัวเรือน พ.ศ. 2548
(ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
Report on Thai Family Situation
(ข้อมูลจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
นโยบายและแผนพัฒนาต่าง ๆ

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ.2547-2556 (ข้อมูลจาก สำนักงานกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ.2547-2556 (ข้อมูลจาก สำนักงานกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 10(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 8 ด้านสาธารณสุข
(ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549
(ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554
(ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559(ข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แผนนโยบายด้านผู้สูงอายุ(ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ) พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-24
(ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง)
สาธารณสุข / สุขภาพอนามัย / โรคเอดส์

การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2544-2547
(ข้อมูลจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2542-2543
(ข้อมูลจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 8 ด้านสาธารณสุข
(ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549
(ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554
(ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทย
(ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
ผู้สูงอายุ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2547(ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ) อุบัติเหตุในผู้สูงอายุไทย, รวบรวมโดย : แพทย์หญิงวันดี โภคะกุล
จัดทำโดย : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(ข้อมูลจาก สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก) หนังสือชุดการพัฒนาครอบครัว เรื่อง ครอบครัวกับผู้สูงอายุ,โดย : นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช
รวบรวมโดย : สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก (ข้อมูลจาก สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก) แผนนโยบายด้านผู้สูงอายุ(ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ) พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 1-24
(ข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง) สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย บรรณานุกรมผู้สูงอายุในประเทศไทย
การคาดประมาณจำนวนประชากร

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568(PDF Format) (ข้อมูลจาก สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2542-2559(ข้อมูลจาก คณะทำงานคาดประมาณประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543 - 2568(PDF Format) (ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุขและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.)
การศึกษา

สถิติประชากรวัยเรียน ปี 2544-2546(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2546(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) ข้อมูลการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2539-2541
(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) ข้อมูลการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2537-2539
(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)
พจนานุกรมศัพท์ประชากร

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม
(ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
ข้อมูลทั่วไป

สถิติกรุงเทพมหานคร(ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลการกรุงเทพมหานคร) ข้อมูลทั่วไปของประเทศไทย (ข้อมูลจาก CIA World Fact Book - 2007) วารสารอิเล็กทรอนิกส์

วารสารวิชาการสาธาณสุข
(ข้อมูลจาก สำนักวิชาการสาธาณสุข กระทรวงสาธารณสุข) วารสารเศรษฐกิจและสังคม
(ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) สารสถิติ (ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

ที่มา www.spicydog.org

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0301
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง