รายงานคนพิการ

 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
 • แสดงรายชื่อ
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 2,443 18.29%
นาทวี 1,474 11.03%
รัตภูมิ 1,165 8.72%
เมืองสงขลา 1,157 8.66%
จะนะ 1,080 8.08%
ระโนด 1,065 7.97%
สิงหนคร 839 6.28%
สทิงพระ 716 5.36%
สะเดา 683 5.11%
สะบ้าย้อย 616 4.61%
เทพา 560 4.19%
นาหม่อม 452 3.38%
ควนเนียง 380 2.84%
บางกล่ำ 269 2.01%
กระแสสินธุ์ 257 1.92%
คลองหอยโข่ง 200 1.50%
ไม่ระบุ 3 0.02%
รวมทั้งสิ้น 13,359 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์