แบบสำรวจโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนในเขตชุมชนเมือง ปี 2559ตามนโยบาย “15 วาระสงขลา”

เทศบาลชุมชนหัวหน้าครัวเรือนสมาชิกภาพถ่ายสร้างโดยเลขอ้างอิงวันที่สร้าง
1 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนไทยโฮเต็ล
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 kamoltip 1 24-03-2559 20:29 รายละเอียด
2 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อม ๔ นางสาว สินีนาฎ แซ่หว่อง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 8 JEAB 5 25-03-2559 13:17 รายละเอียด
3 เทศบาลนครหาดใหญ่ ภาสว่าง นาง เชือน เฮงวิเชียร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 8 Anchalee 7 25-03-2559 13:41 รายละเอียด
4 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนบ้านหาดใหญ่ นาย ประเสริฐ นฤมาณนลินี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 9 natmon2514 8 25-03-2559 13:41 รายละเอียด
5 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแสงศรี นาย ทวี แซ่ล้อ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 JEAB 9 25-03-2559 14:00 รายละเอียด
6 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าสนามกีฬากลาง นาง รัตนา จงกล
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 10 25-03-2559 14:06 รายละเอียด
7 เทศบาลนครหาดใหญ่ บ้านหาดใหญ่ นาง ชม สุขขาว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 9 natmon2514 11 25-03-2559 14:17 รายละเอียด
8 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแสงศรี นาย กี่อี่ แซ่โอ้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 JEAB 12 25-03-2559 14:19 รายละเอียด
9 เทศบาลนครหาดใหญ่ หอนาฬิกา นาง อำนวย ศรีโร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 4 Anchalee 13 25-03-2559 14:27 รายละเอียด
10 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนท่งเซี่ยเซี่ยงตึ้ง นาย แดง สุวรรณโณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 JEAB 15 25-03-2559 14:43 รายละเอียด
11 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนท่งเซี่ยเซี่ยงตึ้ง นาง บังอร เกตุทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 JEAB 16 25-03-2559 14:59 รายละเอียด
12 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขนส่ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 thada 17 25-03-2559 15:01 รายละเอียด
13 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจิระนคร นาง แดง แซ่อุย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 JEAB 18 25-03-2559 15:07 รายละเอียด
14 เทศบาลนครหาดใหญ่ หอนาฬิกา นาง อนงค์ วิบูรณ์พันธ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 2 Anchalee 19 25-03-2559 15:10 รายละเอียด
15 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจิระนคร นาง เยือน เตือนจิน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 JEAB 20 25-03-2559 15:12 รายละเอียด
16 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนบ้านจ่า นาง เลื่อน นพสุวรรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 8 JEAB 21 25-03-2559 15:22 รายละเอียด
17 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาธิปัตย์ นาย เทอดเกียรติ วิมุกวรรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 JEAB 22 25-03-2559 15:30 รายละเอียด
18 เทศบาลนครหาดใหญ่ หอนาฬิกา นาง หนูเรียง หนูดำ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 4 Anchalee 24 25-03-2559 15:31 รายละเอียด
19 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาธิปัตย์ นาย สมชาย จิตนาธรรมนาย บุญมี จิตนาธรรม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 JEAB 25 25-03-2559 15:37 รายละเอียด
20 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขนส่ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 10 thada 26 25-03-2559 15:38 รายละเอียด
21 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนดรุณศึกษา นาย โกศล สุวรรณโณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 JEAB 27 25-03-2559 15:48 รายละเอียด
22 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา นาง เอื้อน รัตนถาวร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 JEAB 28 25-03-2559 16:03 รายละเอียด
23 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา นาง สุปรีญา สารใจ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 JEAB 29 25-03-2559 16:17 รายละเอียด
24 เทศบาลนครหาดใหญ่ ริมทางรถไฟ นาง แจ๋ว กระจาย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 3 Anchalee 30 25-03-2559 16:18 รายละเอียด
25 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา นาง เคลื่อน ชุมทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 JEAB 31 25-03-2559 16:29 รายละเอียด
26 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร.ร.พาณิชย์สำโรง นางสาว กัณฑมาส แก้วประดิษฐ์
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
2 7 katkaew 32 26-03-2559 02:28 รายละเอียด
27 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 - thada 69 27-03-2559 00:04 รายละเอียด
28 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ นาง ยินดี ชุมแก้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 70 27-03-2559 00:47 รายละเอียด
29 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ นาย อันน สุวรรณะ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 8 thada 71 27-03-2559 02:41 รายละเอียด
30 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนชัยมงคล
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
6 - katkaew 93 27-03-2559 14:57 รายละเอียด
31 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ นางสาว ภัทธ์ชาลภา ประจันทร์กาญณ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 117 27-03-2559 23:59 รายละเอียด
32 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นางสาว ภัสส์ศา บุญรุ่ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 7 thada 118 28-03-2559 00:14 รายละเอียด
33 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นาย เอ สกุลไทย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 thada 119 28-03-2559 00:50 รายละเอียด
34 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นาย กี ทงอาวุธ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - thada 130 28-03-2559 08:30 รายละเอียด
35 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นาง วรรณา เครือมณี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 thada 131 28-03-2559 08:45 รายละเอียด
36 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นางสาว สุนันทา แซ่ตัน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 132 28-03-2559 08:45 รายละเอียด
37 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นาง ถวิล ทองเพ็ชร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 thada 133 28-03-2559 09:05 รายละเอียด
38 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนกลางนา นาง เสงี่ยม หนูคำสอน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 7 JEAB 134 28-03-2559 09:11 รายละเอียด
39 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนแฟลตเคหะใหม่ นางสาว ธาดา เลือนลอย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 4 thada 135 28-03-2559 09:25 รายละเอียด
40 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นาย แดง ปงรังษี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 - thada 136 28-03-2559 10:04 รายละเอียด
41 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นางสาว ประดับ หิรัญพันธุ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 thada 137 28-03-2559 10:34 รายละเอียด
42 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นาง กัลยา บุญช่วยบวร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 9 thada 138 28-03-2559 10:45 รายละเอียด
43 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าเคียน นาย เสริญ จันทร์เดช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
12 7 thada 139 28-03-2559 11:08 รายละเอียด
44 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ นาย สงวน บินสุวรรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 141 28-03-2559 12:57 รายละเอียด
45 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ นาย แดง แดนพิชิตโชค
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 thada 142 28-03-2559 13:10 รายละเอียด
46 เทศบาลนครหาดใหญ่ ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ นาย สมชาย แซ่ลิ่ม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 8 thada 143 28-03-2559 19:14 รายละเอียด
47 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าสถานี นาย ธงชัย หลำดารา
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 7 thada 145 28-03-2559 19:41 รายละเอียด
48 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าสถานี นางสาว ประยูร แซ่หล่อ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 9 thada 146 28-03-2559 20:30 รายละเอียด
49 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นางสาว ทิพย์วิน สุขโต
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 thada 147 28-03-2559 20:54 รายละเอียด
50 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาง ประนอม เข็มเงิน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11 5 thada 148 28-03-2559 21:23 รายละเอียด
51 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาย วิชัย ภักดี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 5 thada 149 28-03-2559 22:23 รายละเอียด
52 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นางสาว ฐิติมา วามนตรี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - thada 150 28-03-2559 23:02 รายละเอียด
53 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบุลย์ นาง มาลี ทองสุข
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 4 thada 151 28-03-2559 23:22 รายละเอียด
54 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาง วินิจ มะลิทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 5 thada 152 28-03-2559 23:56 รายละเอียด
55 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาง ประสงค์ สุวรรณจันทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 6 thada 153 29-03-2559 00:23 รายละเอียด
56 เทศบาลนครหาดใหญ่ ศาลาลุงทอง นาง หนู แก้วชาตรี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 7 thada 154 29-03-2559 00:53 รายละเอียด
57 เทศบาลนครหาดใหญ่ รัตนวิบูลย์ นาย อางค์ ศิริบุญธรรม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10 3 thada 155 29-03-2559 01:08 รายละเอียด
58 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาย ประสิทธิ บุญชู
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9 8 thada 156 29-03-2559 21:08 รายละเอียด
59 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาย แดง หนูเจริญ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 6 thada 157 29-03-2559 22:36 รายละเอียด
60 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าค่ายเสนาณรงค์ นาง เสริม ประทุมมณี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 6 Anchalee 158 29-03-2559 23:17 รายละเอียด
61 เทศบาลนครหาดใหญ่ ศิครินทร์ นาย ยุสุบ ชอบงาม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 9 Anchalee 159 29-03-2559 23:31 รายละเอียด
62 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - Anchalee 160 29-03-2559 23:55 รายละเอียด
63 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - Anchalee 161 30-03-2559 00:15 รายละเอียด
64 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 - Anchalee 162 30-03-2559 00:31 รายละเอียด
65 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาง หนูเผื่อน จอมสว่าง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 8 thada 163 30-03-2559 09:03 รายละเอียด
66 เทศบาลนครหาดใหญ่ ต้นโด นาย สีไว แก้วไพร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 thada 164 30-03-2559 09:30 รายละเอียด
67 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นางสาว จิตร มะอักษร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 6 thada 165 30-03-2559 10:06 รายละเอียด
68 เทศบาลนครหาดใหญ่ กอบกาญจน์ศึกษา
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 Anchalee 166 30-03-2559 10:16 รายละเอียด
69 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์ นาง อาภรณ์ รัตนพันธ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 5 Anchalee 167 30-03-2559 10:39 รายละเอียด
70 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมานคุณ นางสาว ม่วย แซ่พู
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 - thada 169 30-03-2559 13:30 รายละเอียด
71 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นาย สุรินทร์ แซ่ตั้ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 - thada 170 30-03-2559 14:02 รายละเอียด
72 เทศบาลนครหาดใหญ่ คลองเตย นาง เปี่ยม นวลแก้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 Anchalee 171 30-03-2559 14:14 รายละเอียด
73 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นาง พรรณี สอนจันทร์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 172 30-03-2559 14:23 รายละเอียด
74 เทศบาลนครหาดใหญ่ โรงปูน นางสาว ดัด หนูการัตน์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 6 Anchalee 174 30-03-2559 14:30 รายละเอียด
75 เทศบาลนครหาดใหญ่ โชคสมาน นาย จริญ หนูคล้าย
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 6 thada 175 30-03-2559 14:39 รายละเอียด
76 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์ นาย ก๊กฮุ้ย แซ่เตง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - Anchalee 176 30-03-2559 14:41 รายละเอียด
77 เทศบาลนครหาดใหญ่ หลังอำเภอ นาย ชรินทร สุรัตน์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 177 30-03-2559 14:57 รายละเอียด
78 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์ นาย เหล็บ หมุดกาเซ็น
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 5 Anchalee 178 30-03-2559 15:04 รายละเอียด
79 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าอำเภอ นาง บุญเรือน ดุกหลิม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 179 30-03-2559 15:31 รายละเอียด
80 เทศบาลนครหาดใหญ่ ศรีนิล นาย วันชัย แซ่ลิ้ม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 180 30-03-2559 15:39 รายละเอียด
81 เทศบาลนครหาดใหญ่ หน้าอำเภอ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 181 30-03-2559 15:56 รายละเอียด
82 เทศบาลนครหาดใหญ่ แสงศรี นางสาว วนิดา แซ่ลิ่ม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 Anchalee 183 30-03-2559 15:59 รายละเอียด
83 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นางสาว จำเนียน อินเรณ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 9 Anchalee 184 30-03-2559 16:10 รายละเอียด
84 เทศบาลนครหาดใหญ่ มงคลหรรษา นางสาว ติ้ว ยกเศียรแก้ว
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 4 thada 185 30-03-2559 23:15 รายละเอียด
85 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี2 นาย ชัชวางย์ จันฑะระโร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 9 thada 186 30-03-2559 23:54 รายละเอียด
86 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี 2 นาง ถิ่น ศุภเวช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 6 thada 187 31-03-2559 01:16 รายละเอียด
87 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี2 นาง หนูเล็ก บุญมี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 188 31-03-2559 01:51 รายละเอียด
88 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานี2 นาย วัน แก้วเนียน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 - thada 189 31-03-2559 02:21 รายละเอียด
89 เทศบาลนครหาดใหญ่ เกาะเลียบ นาง จำเริญ สวนคง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 7 thada 190 31-03-2559 03:18 รายละเอียด
90 เทศบาลนครหาดใหญ่ ท่าไทร นาย สมนึก ประทุม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 7 thada 191 31-03-2559 09:26 รายละเอียด
91 เทศบาลนครหาดใหญ่ วัดหาดใหญใน นาง เหลา ชัยมี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 thada 192 31-03-2559 09:58 รายละเอียด
92 เทศบาลนครหาดใหญ่ วัดหาดใหญ่ใน นาย สมจริง เกลี้ยมคำหอม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 8 thada 193 31-03-2559 10:13 รายละเอียด
93 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาง วิลัย ขาวเรือง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 194 31-03-2559 13:07 รายละเอียด
94 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นางสาว เยาวดี แหละตี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 Anchalee 195 31-03-2559 13:23 รายละเอียด
95 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นางสาว วัฒนา จินดาผ่อง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 196 31-03-2559 13:35 รายละเอียด
96 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาย แผ้ว ด้วงหวัง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6 7 Anchalee 197 31-03-2559 13:51 รายละเอียด
97 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาย สมควร โชติทอง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 7 Anchalee 198 31-03-2559 14:55 รายละเอียด
98 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาย ส.พนม รังสิมันตุชาติ
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 8 Anchalee 199 31-03-2559 15:09 รายละเอียด
99 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์ นาง วันเพ็ญ คงคาวงศ์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4 5 Anchalee 200 31-03-2559 15:20 รายละเอียด
100 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล็กซ์ นาย หร่อหิ่ม หัสหมัด
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 5 Anchalee 201 31-03-2559 15:39 รายละเอียด
101 เทศบาลนครหาดใหญ่ ป้อมหก นาง ตา หวานจิตร
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 5 Anchalee 202 31-03-2559 15:52 รายละเอียด
102 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดคอมแพล้กซ์ นาง แฉล้ม กุนกระโทก
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1 10 Anchalee 203 31-03-2559 16:00 รายละเอียด