ชื่อผู้นำครอบครัว 99

ข้อมูลที่อยู่

นอกสวน

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.บ้านร้อน
1.ซ่อมแซมให้อากาศในบ้านถ่ายเทได้สะดวก
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.อดมื้อกินมื้อ
1.ต้องการข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ร่างกายอ่อนเเรง เป็นเวลานานกว่า10ปีแล้ว
-

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
1.ต้องการเงินทุนตั้งตัว

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

1,200.00 บาท/เดือน
600.00 บาท
2 คน
ได้รับเงินจากเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : สนับสนุนเงินค่าอาหาร

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.ยารักษาโรคจากโรงพยาบาลสงขลา
2.เบี้ยคนพิการ
3.เบี้ยผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
2.สนับสนุนอาหารในแต่ละมิื้อ
3.สนับสนุนค่าครองชีพ