ชื่อผู้นำครอบครัว 95

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนอาชีวะ

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ เดือนละ 1,300 บาท
มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 6 คน สภาพบ้านแออัด

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ

1.ชุดนักศึกษา
2.ของใช้ภายในครัว ขาดแก๊ส

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
ไม่ครบ เนื่องจากสมาชิกส่วนมากเป็นเด็ก ต้องการอาหารให้ครบ 5 หมู่
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
ป่วยน้ำหนองเสีย

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
ต้องการเงินทุน เพื่อให้น้องๆเรียน

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
5 คน
หัวหน้าครอบครัว หารายได้คนเดียว

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : ขายของชำ
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1. ช่วยเรื่องการหารายได้
2. เอาอาหารแห้งมาให้

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1. ช่วยในเรื่องการหาของใช่มาให้
2. อยากทำอาชีพเสริม เช่น ขายของชำ

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. ของกินของใช้
2.อาชีพเสริม