ชื่อผู้นำครอบครัว 93

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนชัยมงคล

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1. ไม่มีค่าเช่าบ้าน โดนเจ้าของบ้านบอกจะขายที่ดินพร้อมบ้านที่เช่า ทำให้ไม่มีที่อยู่ต่อ น้ำไฟ ถูกตัด
หาบ้านเช่าใหม่ ราคาไม่แพง
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
สภาพของใช้ในครอบครัวชำรุด ไม่เพียงพอ
1.พัดลมไม่เพียงพอ
2. ที่นอนไม่พอ

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
แต่ถ้าวันไหนไม่ไปขายของ ก็จะไม่มีเงินมาซื้อกับข้าวในวันนั้น
ข้าวสาร อาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
มีผู้พิการภายในบ้าน และคนแก่หูไม่ได้ยิน
-

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ รายได้ไม่เพียงพอต่อการออม7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
5 คน
รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีเงินลงทุนก็ไม่ได้ไปขายของ ขาดรายได้

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา


10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

1.ไม่มีค่าเช่าโดนเจ้าของบ้านไล่ทางอ้อม โดนตัดไฟตัดน้ำทุกทาง พอกลับมาจากขายของต้องไปอาบน้ำที่ชุมชนหัวป้อม
2. ตอนค่ำต้องจุดเทียน หุงข้าวกับแก๊ส พัดลมใช้ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ที่อยู่อาศัย บ้านเช่า
2. ทุนค้าขาย
3.ทุนการศึกษาลูก เรียนอยู่สามคน แต่ทำงานคนเดียว