ชื่อผู้นำครอบครัว 92

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ เดือนละ 400 บาท
บ้านไม่คงทน
1.อยากได้บ้านใหม่
2.ไม่ต้องเช่า

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ที่นอนเก่า
2.เสื้อผ้าบริจาค
3.หม้อหุ้งข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มี เนื้อจากให้ลูกหมดแล้ว

1.อยากมีที่นอนใหม่
2.เครื่อใช้ไฟฟ้าใหม่
3.เสื้อผ้าใหม่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.กินอาหารไม่ครบสามมื้อ
2.เก็บผักริมรั้ว
3.ลูกสาวทำกับข้าวให้กิน

1.อยากมีอาหารที่ดี
2.กินครบสามมื้อ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ ไม่มีรายได้7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
3 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : แม่บ้าน,ขายของ
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน เทศบาล ได้รับเครื่องใช้จากเทศบาล

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ด้านการศึกษา อยากให้ลูกได้เรียน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.สุขภาพ
2.เครื่องใช้ในบ้าน,เครื่องนุ่งห่ม
3.ที่อยู่อาศัย