ชื่อผู้นำครอบครัว 90

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.ติดชายคลอง
2.ใช้ที่ดินชายคลอง

ปรับปรุงคลองหน้าบ้าน
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.สภาพเก่า
2.เสื้อผ้าบริจาค

1.อยากได้เครื่องใช้
2.อยากได้เสื้อผ้าใหม่

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
มีอดบ้างบางมื้อ

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
2.โรคเบาหวาน
3.โรคความดันโรหิตสูง


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

1.รายได้ไม่เพียงพอ
2.ออมได้เล็กน้อย


7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

800.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
4 คน
รายได้ไม่เพียงพอ แล้วแต่ว่ามีคนจ้างบางวันก็ไม่มีเลย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ : แม่บ้าน
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน เทศบาล เช่น ข้าวสาร

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้ช่วยเหลือด้านการศึกษา อยากให้ลูกได้เรียน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.การศึกษา
2.อาชีพ
3.ที่อยู่อาศัย