ชื่อผู้นำครอบครัว 88

ข้อมูลที่อยู่

สระเกษซอย2

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
บ้านเช่า
1.ต้องการให้ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
เก่า ชำรุด
1.ต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.มีคนป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบ ต้องรักษาอยู่เป็นประจำ

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้น้อย
1.ต้องการออมทรัพย์

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

5,000.00 บาท/เดือน
5,000.00 บาท
2 คน
หารายได้เพียงคนเดียว ไม่พอใช้จ่าย

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ให้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.เบี้ยผู้สูงอายุ

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน เดือร้อนมาก

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ต้องการรายได้
2.ต้องการทุนการศึกษา