ชื่อผู้นำครอบครัว 8

ข้อมูลที่อยู่

ชุมชนบ้านหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สภาพบ้านคือทุกอย่างอยู่รวมกัน มีความสกปรกไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ อยากให้รัญเข้ามาช่วยเหลือ
อยากให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
เส้นประสาทตาเสื่อม
อยากให้มีความช่วยเหลือในเรื่องการรักษา

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

ไม่มีอาชีพ ไม่รายได้ ได้แค่เงินผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท
อายุ 71 แต่ได้เงินผู้สูงอายุแค่ 500 บาท เพราะคนที่เอามาให้เขาเอาไป

ต้องการช่วยเหลือในเรืองเงินอุดหนุนเพราะตอนนี้รายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอเพราะต้องให้หลานไปโรงเรียนด้วย

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

0.00 บาท/เดือน
500.00 บาท
2 คน


อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ : ตามองไม่เห็น ทำอะไรไม่ได้

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

เคยได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ข้าวสาร ไข่ ปลากระป๋อง แต่ไม่ได้รับมานานแล้ว

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

อยากให้มาช่วยอุดหนุนเรื่องเงิน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1. สุขภาพ
2. เงิน
3. ที่อยู่อาศัย
4. อาหาร