ชื่อผู้นำครอบครัว 76

ข้อมูลที่อยู่

ร่วมใจพัฒนา

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
สร้างบ้านบนทางน้ำเป็นที่พาดผ่านคลองชลประทาน ไม่มีฝาผนังกั้น
1.ต้องการบ้านหลังใหม่
2.ที่ดิน

สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ
1.ใช้ผ้าปูนอน
1.เครื่องนุ่งหุม

4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน
1.ขอวัดเพื่อบริโภค
1.ข้าวสารอาหารแห้ง

5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.มือไม่สามารถใช้งานได้
2.นายพล สองเมือง พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนบนเตียงตลอดเวลา

1.ที่นอนของคนป่วย
2.ห้องน้ำ สำหรับคนป่วย

6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

1.ไม่มีงานทำ เพราะสุขภาพย่ำแย่

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

2,000.00 บาท/เดือน
1,000.00 บาท
2 คน
รายได้จากผู้สูงวัย และต้องการรายได้จากสวัสดิการเพื่อผู้พิการ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.มูลนิธิสงเคราะห์จังหวัด ได้เงินจำนวน 1,000บาท

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น

ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ที่อยู่อาศัย
2.เครื่องนุ่งห่ม
3.สุขภาพ
4.อาหาร
5.อาชีพ