ชื่อผู้นำครอบครัว 75

ข้อมูลที่อยู่

ร่วมใจพัฒนา

เทศบาลนครสงขลา

2. สภาพที่อยู่อาศัย

คงทนถาวร ชำรุด
บ้านของตนเอง เช่าบ้านผู้อื่น อื่นๆ ระบุ
1.ชำรุด
2.ต้องนอนเร่ร่อนตามบ้านญาติ

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
สนใจ ไม่สนใจ

3. เครื่องนุ่งห่ม/ของใช้ในครัวเรือน

มีเพียงพอ มีไม่เพียงพอ


4. อาหาร

มีเพียงพอบริโภคในแต่ละวัน มีไม่เพียงพอบริโภคในแต่ละวัน


5. สุขภาพ

ทุกคนมีสุขภาพดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีคนป่วย

คน
โรคเรื้อรัง (ความดัน/เบาหวาน ฯลฯ) คนพิการ
1.นายสุชาติ สุวรรณสะอาด ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ขาหัก
2.นางอุาา สุวรรณสะอาด ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ขาหัก
3.น.สปัทมา แซ่หว่อง ป่วยเป็นโรคเบาหวาน


6. การออม

มีการออม ไม่มีการออม


เงินฝากธนาคาร
กลุ่มออมทรัพย์/สัจจะ
สหกรณ์
แชร์
อื่นๆ

รายได้ไม่เพียงพอ
-

7. อาชีพและรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน

6,000.00 บาท/เดือน
0.00 บาท
8 คน
ไม่มีงานทำ

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ระบุ :
รับงานมาทำที่บ้าน ระบุ :
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
อื่นๆ ระบุ :

8. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกไม่มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนใจเรียนรู้ ไม่สนใจเรียนรู้

9. การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา

1.โครงการบ้านมั่นคง สนงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2,5000 บาท

10. ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอื่น ๆ หรือความต้องการช่วยเหลือนอกเหนือจากประเด็นที่ระบุในข้างต้น


11. ลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเร่งด่วน

1.ที่อยู่อาศัย
2.อาชีพและรายไได้